PSYCHOSOMATIKA: BOLESŤ ZUBOV

V článkoch postupne prechádzame do oblasti bolesti. Ak by ste chceli vedieť o bolesti celkovo, aké emócie ju spôsobujú a ako s ňou môžete pracovať vo všeobecnosti, pozrite predošlý blog tu. Dnes sa budeme venovať bolesti zubov.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že na zuby sa dá nazerať z rôznych uhlov pohľadu. Napríklad z tradičnej čínskej medicíny sú vyústením dráh jednotlivých orgánov a teda sú tým, čo zachytáva problém skôr, než sa problém na konkrétnom orgáne usadí a začne ho poškodzovať a ničiť. Tým pádom sa stávajú ako filtrom tak aj vchodom do liečebného procesu. Z hľadiska psychosomatiky nám zuby poukazujú na našu schopnosť prekúsať sa našim vlastným životom, poukazujú na skryté traumy, bolesti, trápenia i neistoty. Problémy, ktoré sú v zuboch uložené nebývajú krátkodobé a nie vždy súvisia práve s aktuálnou životnou situáciou. Niekedy problémy so zubami prichádzajú až vtedy, keď sa životná situácia ustáli alebo keď prídeme do štádia, že sme konečne schopní problému čeliť. Príčiny sa teda hľadajú ideálne vtedy, keď klient príde k terapeutovi a terapeut, alebo liečiteľ, pozerá na problém s ohľadom na jeho osobný príbeh, život, prežívanie, vzorce správania a prirodzené reakcie na podnety.

Základné rozdelenie

Tí, ktorí sa psychosomatike venujete, viete, že ľavá strana tela zodpovedá ženskej polarite a pravá strana tela tej mužskej. Rovnako to platí v prípade zubov – ľavá strana poukazuje na ženskú energiu, pravá na mužskú. Pričom si však pod ženskou energiou nemusíte predstaviť vždy matku, babičku a prababičku, môžete tam vnímať všetko ženské, jest svoju vnútornú ženu, schopnosť prijímať, starať sa, intiutívne žiť, obetovať sa, byť vo flow, prijímať vo všeobecnosti. Tiež sa tu môžu ukazovať témy, kedy proti Vám vo Vašom živote stoja nejaké ženy alebo niekto, kto je v silnej ženskej energii. Niekedy sa dokonca ukazuje absencia ženskej energie alebo aj absencia mužskej energie, ktorá spôsobuje to, že ženská energia nemôže adekvátne prúdiť, keďže má strach. Na pravej strane v rovnakom princípe vidíme mužských členov rodiny, muža v nás, mužov v našom okolí, mužskú energiu, agresivitu, schopnosť konať, byť aktívny či presadiť sa. Vždy, keď neviete, kam si energiu zaradiť, predstavte si to tak, že mužská energia ide vpred, smeruje niekam, je aktívna. Ženská energia niečo prijíma, je pasívna, absorbuje, stará sa. Niečo ako spermia vs. vajíčko.

Po tomto rozdelení následuje rozdelenie na horné zuby a dolné zuby. Na toto rozdelenie môžete opäť pozerať z rôznych uhlov pohľadov, pretože môže sa jednať o minulosť a budúcnosť (dole a hore), o materiálny svet a duchovný svet (dole a hore), o svet prežívania a svet myšlienok (dole a hore) o schopnosť vnímať seba, integrovať do seba témy a o schopnosť integrované veci vypustiť do sveta (dole a hore). Keby som to mala spraviť čo najjednoduchšie, tak dole sú naše korene a hore sú naše vízie. Môžete si to dokonca pretaviť do astrológie, ak astrológiu študujete a poznáte, tak dolné zuby predstavuju témy od domu 1 až po dom 6, horné zuby od domu 7 až po dom 12. Ide o naše detstvo, vnútorný svet, dary a následne potom v tej hornej rovine ide o témy, ktoré prezentujeme vo vonkajšom svete a ako sa my v tom vonkajšom svete prejavujeme, presadzujeme a angažujeme. Ako sme spojení so svojimi vnútornými zdrojmi, ako máme spracované vnútorné témy a témy minulosti, a následne ako s nimi pracujeme pre dobro spoločnosti a pre náš vlastný rozvoj a budúcnosť.

Jednotky

Jednotky si môžete predstaviť ako našich rodičov. Akí boli? Aká bola mama a aký bol otec? Z hľadiska horných jednotiek tu hovoríme o tom, ako sa prejavovali na povrchu, smerom do spoločnosti, smerom k rodine, k našim známym, našim priateľom, akú rolu zastávali v spoločnosti alebo aké masky si brali na tvár, keď vychádzali z dverí súkromia ich vlastného bytu. Môžeme tu tým pádom vidieť aj vzorce, ktoré sme od nich prebrali.

Môžete sa teda pozrieť na to, či sú tieto dva zuby oba zdravé, či sú v rovnakej pozícii, ako skoro vypadli, či ste si ich vybili alebo vypadli sami, či s nimi v detstve boli spojené nejaké problémy, alebo sú s nimi spojené problémy v dospelosti. Či bola na nejakom z týchto zubov určitá anomália alebo povlak, či Vám ich v puberte niekto vyrazil násilým počas pouličnej bitky a museli ste ich nahradiť umelými. Či sú zapálené ďasná v ich okolí. To všetko napovedá téme, ktorá so zubmi súvisí a ktorej príčinu by sme hľadali v tom, akí boli naši rodičia a čo nám predali za vzorce. Môže sa tu tiež ukázať to, s čím nesúhlasíme, čo odmietame, ako to chceme a nechceme v rámci partnerských vzťahov.

Predné zuby sa Vám napríklad prekrývajú. Pravá jednotka zatieňuje ľavú a vytláča ju tak, že sa celá ľava strana chrupu akoby zosúva dokopy, až Vám zubár odporučí, aby bola na ľavej strane vytrhnutá osmička, pretože nemôže dorásť a ak by začala tlačiť viac, celý chrup sa ešte viac poposúva a predný zub zatlačí ešte viac dozadu. Na čo sme pri práci s takouto témou došli? Úloha otca v rodine bola podporovaná jeho obrazom v spoločnosti, matka bola v úzadí, nemohla pracovať, budovať kariéru, pretože sa musela starať o deti. Muž bol ten vzdelaný, ten úspešný, ten ktorému sa všetko podriaďovalo (pravý zub vytlačil ľavý). Následne sa mužovo ego dostalo tak do popredia, že akékoľvek názory jeho manželky alebo nápady, boli odsudzované na neúspech, pretože on je ten múdrejší a ten, kto má vzdelanie, skúsenosti a postavenie (vytrhnutá ľavá osmička). Pre dieťa, ženu, z tohto vzťahu to znamenalo, že sama seba potláča na úkor muža, obetuje sa pre jeho potreby a nevníma vlastnú múdrosť. Vytrhnutá osmička neznamenala, že by sa už nikdy nemohla napojiť na svoju múdrosť, len sa k nej dostávala o čosi dlhšie.

Dvojky

Dvojky podobne ako druhý dom v astrológii reprezentujú naše vzťahy s rodičmi. Posúvame sa tu teda do toho, ako sme ich my vnímali, ako sme si my interpretovali to, čo robia, ako veci prežívajú, čo to v tom svete skúšajú, aký obraz o sebe vytvárajú a ako sa k nám správajú. Sú tu zakorenené všetky skryté traumy, ktoré si nesieme z detstva. Tým, že tieto zuby sa nekazia ako prvé, väčšinu týchto tém najskôr zachytávajú stoličky, pretože tie už sú to, čo sme podnikli pre to, aké kroky alebo skutky, aby sme si naplnili svoje chýbajúce potreby alebo zalátali staré bolesti. To znamená, že kým sa reálne dostaneme ku koreňu veci, opravíme si azda všetky ostatné zuby v ústach (alebo si ich pokazíme), než konečne prídeme na to, že niečo nebolo v poriadku práve v našom vzťahu k našim rodičom.

Napríklad Vám chýba dolná dvojka na ľavej strane. V prvom momente by sme mohli hovoriť buď o chýbajúcej matke alebo minimálne o chýbajúcom vzťahu s matkou. Príčiny môže mať niečo takéto rôzne, pretože matka nemusela byť pre dieťa dostupná kvôli chorobe, súrodencom, smrti alebo zapletenosti vo svojom rode. Nemusela to byť ani vina tejto ženy, že nemohla poskytnúť bezpečie a istotu svojmu dieťaťu. Vina a obeta je tu veľmi silnou témou. Ak chýba dvojka, môže ísť o to, že niekto v rodine chýba a niekoho nahrádzame, alebo že niekto v rodine nie je prítomný, pretože jeho život je obetovaný inému predkovi, ktorý zomrel predčasne. Tak isto, ak Vám nevyrástla dospelá dvojka, znamená to v prvom rade patologický vzťah k jednému z rodičov, väčšinou ide o obetu alebo závislosť.

Trojky

Trojky súvisia s gurážou a presadením sa. Ak by sme to opäť vztiahli aj na astrológiu, tak by sme tu hovorili o súrodencoch, o priebojnosti, talentoch, kreativite, schopnosti rozprávať, komunikovať, správne sa vyjadrovať, vyjadrovať svoje pocity a emócie, hovoriť slobodne, slobodne prezentovať svoje myšlienky a názory. Veľmi často sa stretnete napríklad s tým, že trojky ťažko rastú, chýbajú alebo sú pokazené, ak deti nezdieľajú myšlienkové názory, vierovyznanie alebo náboženstvo so svojimi rodičmi. Na jednej strane môže byť toto jasne viditeľné, ale na strane druhej sa môžete stretnúť s tým, že dieťa má trojky pokazené už vo veľmi skorom veku. Tu potom môžete skôr vnímať tému nátlaku a tlaku na dieťa, aby bolo také alebo onaké. Stáva sa to veľmi často, ak sú rodičia príliš kontrolujúci alebo úzkostliví, aj keď to myslia dobre.

Napríklad Vám v dospelosti nevyrástla trojka na pravej strane hore. Keď sme po tomto pátrali s jedným klientom, ukázalo sa, že bol do prítomného života zapletený so stratou profesie na otcovej strane rodu. Profesiu kováča dedo stratil kvôli nejakému systémovému nastaveniu alebo kvôli vojne, to sme presne nezistili, ale dôležité bolo, že profesiu miloval a jeho syn ho v tomto silno emocionálne podporoval, no prirodzene túto profesiu nechcel, lebo ňou v určitom zmysle pohŕdal. Tak si povedal, že dobre, tak nie on, ale uctí si otca tak, že svojho budúceho syna povedie k tomu, aby sa stal remeselníkom a tým splatí dlh svojmu otcovi, že sa ním nestal on sám. Syn takto nemohol dospieť a venovať sa tomu, čo chcel, pretože bol dlžníkom svojho deda, nástrojom svojho otca, na splatenie dlhu. Nemohol vyrásť, dorásť ani dospieť, navždy vo svojom sebapresadení sa ostával dieťaťom.

Štvorky

Domov. Jednoznačne. Bezpečie, istota, zázemie, rodinné väzby. Určitým spôsobom tu môžeme vidieť aj karmické zapletenie s matkou alebo babičkou, a to platí ako pre mužov tak aj pre samotné ženy. Čo sa týka ľavej strany je toto prepojenie úplne jasné, ale čo ak máte problémy s pravou štvorkou dole či hore? Je to v podstate jednoduché, na ľavej strane hrá mama rolu samej seba, na pravej strane sa snaží chlapa kontrolovať, vychovávať, poúčať a prakticky ničí to postavenie muža v rodine, alebo postavenie muža v rodine zastáva. Na pravých štvorkách sa mi často ukazujú témy matiek, ktoré boli slobodné a svoje deti, ktoré prídu v dospelosti na konzultáciu, vychovávajú v duchu, že chlapi sú ničomníci, nedá sa od nich nič dobrého čakať, nedá sa na nich spoľahnúť. Tiež, ak bol muž v rodine prítomný, štvortky zuby môžu reálne naznačovať, že v tej rodine chýbal psychicky alebo nedokázal rodinu dostatočne zabezpečiť. Tu si tému môžete predstaviť ako dostatočnú výkonnosť a sebaistotu mužskej produktivity.

Prišla za mnou klientka, ktorá mala od útleho detstva kazivú štvorku horný zub. Keď sme pátrali po príčinach toho, prečo tento kaz vznikal opakovane, ukázalo sa, že jej otec bol odjakživa pripútaný ku svojej práci a keď bol doma, odchádzal do dielne niečo tvoriť, alebo na záhradu pracovať. Bolo by to všetko v poriadku, keby otec v sebe nemal program neprítomnosti a neschovával sa za všetky tieto činnosti len preto, aby nemusel byť doma so svojou ženou a deťmi. Doslovne nevedel, ako správne fungovať v rodine, čo to znamená láska, neha. Sám ju nedostal od svojho otca. Dievča to už ako malé cítilo a reagovalo na matkinu potrebu po prítomnosti jej muža v rodine tým, že sa mu zub zapaloval, bol citlivý na teplo i chlad, a to dokonca aj v prípade, že ďasná boli zdravé a zub opravený. Neprítomnosť otca v rodine v tomto prípade dokonca postihol aj zub hneď vedľa, vďaka čomu sa dievča nevedelo zdravo prejaviť vo svojej kreativite a stále ostávalo v roli malého a poslušného dievčaťa, hoci chcelo ísť do sveta a kričať po slobode.

Päťky

V päťkách vidíme našu chuť tvoriť, slobodne sa kreatívne vyjadrovať, radovať sa zo života, v podstate žiť. Tieto zuby bývajú poškodené veľmi výrazne, ak sa v ženskej rodovej línii objavujú psychické ochorenia alebo mŕtve deti, ktoré spôsobujú, že matky majú chuť zomrieť, nie sú ochotné žiť, alebo obetujú svoj život pre svoje maminky. Dieťa, ktoré sa do tohto rodu rodí, je od začiatku vystavované bolesti, potrebe niekoho blízkeho, niekoho, koho náruč je milujúca a ony túto lásku skúšajú dať rodičovi. Mení sa tu systém dávania a prijímania, kedy prirodzene má rodič dávať a dieťa prijímať, ale v takýchto vzorcoch je to presne naopak, že deti dávajú a rodičia prijímajú, ale nikomu to nespôsobuje radosť. Je to schéma, kedy sa blížime / otáčame tvárou k smrti, tvárou do minulosti, a nie k životu, tvárou do prítomnosti.

V mužskej rodovej línii, a teda na pravej strane, môžeme vidieť témy presadenia sa, úspechu, uznania a prípadne aj nejakých dlhov, krádeží, zrád, vojenských deliktov alebo zápasov so systémom. Zapletenia tú bývajú veľmi hlboké od vrážd až po znásilnenia, väčšinou sú muži z rodu v roli vinníkov alebo spoluvinníkov tým, že nezakročili. Niekedy sa stáva, že tu vidíme, že niekto z rodu bol kedysi okradnutý o majetok, ale táto schéma býva spojená so systémom a danou dobou (napríklad konfiškácia majetku, znárodnenie majetku) nie tak často s konkrétnym človekom. Ak je do toho zapletený aj ďalší človek, je vidieť prepojenie problému s týmto zubom na jeden z predných zubov. Takto sa nám s jedným klientom podarilo dopátrať až do obdobia bombardovania, kedy jeho rodina prišla o všetky obchody, ktoré dlhé roky otcovia a dedovia budovali a v ktorých mala rodina všetky peniaze. Tento muž sa veľmi bál podnikania, lebo bol presvedčený o tom, že nikdy nebude úspešné a ak áno, niečo sa rozhodne stane.

Šestky

V šestkách vidíme pohodu, harmóniu, našu schopnosť vytvárať pohodu alebo si pohodu užiť. Tieto zuby mávajú pokazené ľudia, ktorí sa radi stavajú do pozície obetí, často sa ľutujú, trpia depresívnymi stavmi alebo panickými atakmi (už aktívne vo svojom živote a dlhodobo), alebo majú nejakú formu intenzívneho prežívania akýchkoľvek podnetov či emócii, ktoré je mimo bežnej škály. Prejavujú sa tu napríklad ženy, ktoré vedia byť hysterické, niekedy dokonca aj žiarlivosť a skrytá nenávisť je vrazená práve v šestkách. Ukazujú, aké postavenie chceme v živote zaujať. Majú vzťah k potrebe byť milovaný, nesú pamäť na detstvo, odrážajú prežité citové drámy, stratu blízkych osôb i napríklad zvierat maznáčikov. Preto sa často kazia ako prvé. Vidíme tu zároveň meridián pľúc a hrubého čreva.

Prvá otázka pri šestkách je to, ako sa Vám vlastne žije? Už pri tejto otázke môžete odpozorovať, čo človek v sebe má. Buď sa začne sťažovať, alebo sa bude tváriť, že je v pohode, alebo sa začne smiať, alebo od rozhovoru unikne. Podľa typu reakcie môžete celkom jasne vidieť obranný mechanizmus, ktorý voči svetu a spoločnosti a aj sám voči sebe má. Ako sa stavia k problémom? Rieši ich? Čelí im? Zvaľuje vinu na druhých? Dýcha slobodne? Môže byť vôbec sám sebou? V šestkách je azda najviac problémov zo všetkých, možno ešte sedmičky sú viac kazivé ako šestky, aj keď by som povedala, že ani veľmi nie. Tu máme a vidíme večné zápaly, ložiská, kanáliky, najdrsnejšie zubárske zásahy, najbolestivejšie traumy. Niekedy je fajn si takúto jednu traumu v zubárskom kresle odplakať, pretože sa Vám potom jasne v danom plači odzrkadlia aj staré boliestky a budete ich môcť pustiť. Jedna taká pikoška ešte, tieto zuby sa veľmi často kazia tehotným ženám, ktoré čakajú svoje prvé dieťa a majú pochybnosti, či budú dobré matky a či to všetko, doslovne, „zvládnu“!

Sedmičky

Opäť, rovnako ako v astrológii, tu vidíme vzťahy. Na jednej strane vzťah ja k sebe, takže sebalásku, ego, narcizmus, pocity menejcennosti, tému dobrého dievčaťa, rebela, niekoho, koho prijímajú alebo odmietajú, ale tiež tu vidíme vzťah k ľuďom, svetu, spoločnosti. Na individuálnej úrovni sa sedmičky môžu zapliesť aj do partnerských vzťahov, ale musia to byť aj témy, ktoré celkovo prežívame, nech by na mieste nášho partnera stál ktokoľvek. Sú to pre ženy témy ako môj vzťah k mužom, partnerovi, karmické záťaže z partnerských vzťahov, a u žien opačne, toto celé ide smerom k mužom. Tiež tu je naša otvorenosť voči úspechu, špeciálne v kariére, naša schopnosť podnikať a viesť biznis, realizovať vzťahy so zákazníkmi, klientmi, vytvárať dlhodobé a úspešné partnerstvá. Veľmi dobre stavané sedmičky majú rodení podnikatelia. Celkovo, podnikatelia by im mali venovať špeciálnu pozornosť, môžu v nich nájsť skryté vzorce z rodu ohľadom práve týchto tém.

Cez sedmičky si môžete preliečiť aj staršie rodové záťaže, vidieť v nich karmické záťaže, všetko, čo je ďaleko, skryté, pod povrchom. Skrývajú naše vnútorné dary, naše schopnosti, niečo, čo nepoznáme ešte, nevidíme to, nechceme to vidieť. Sedmičky môžu byť veľkým darom, ak si s každým jedným problémom, ktorý s nimi nastane, postavíte aj to, čo tento problém mal znamenať. Sedmičky dokážu byť našim vnútorným liečiteľom, akoby sa obetovali vždy, keď je potrebné pustiť nejakú nepríjemnú tému, ktorá už nemá v našom živote miesto. Preto je fajn vzdať im aspoň hold a úctu tým, že si tieto témy zvedomíme a nepôjdeme životom ako slepé kurence. Potom by ich „snaha“ mohla byť zbytočná a nám by sa to vypomstilo na iných zuboch.

Osmičky

Zuby múdrosti. Ako prvá každého napadne téma, čo s tým, keď ich nemám, alebo čo s tým, keď mi ich vytrhli. No, v podstate nič. Neznamená to, že nemáte múdrosť ani že by Vám ju niekto zobral, znamená to len to, že buď svoju múdrosť nepoznáte, je hlboko skrytá, nemáte k nej prístup, niekto Vás spochybňuje alebo sa snažíte niekoho napodobňovať a nejdete svojou vlastnou cestou, alebo naopak, niekedy akútny zápal ukazuje na to, že konečne nastala obrovská transformácia. Napríklad som sa stretla s prípadmi, kedy dospelým ľuďom museli akútne vytrhnúť stoličku po tom, čo zomreli ich rodičia, buď náhle a tragicky alebo po dlhom a niekoľkoročnom trápení. Téma smrti je tu rovnako hlboko ukrytá ako múdrosť. Je to niečo ako téma koncov a začiatkov, vnútorných transformácii ale aj toho, ako veľmi sme prijali seba, svoj život, túto inkarnáciu a toto telo spolu s jeho vlastnosťami, darmi i obmedzeniami. Tiež tu môžeme vidieť napojenie na niečo mimo nás (v dobrom aj v zlom).

Ak sa teda stane, že nemáte tieto zuby, z akéhokoľvek dôvodu, stačí sa pozrieť na tému vnútornej múdrosti a na tému, ktorú reprezentuje tá ktorá strana a časť. Podľa toho sa dá krásne postupovať a môžeme vidieť dušu na jej karmickej ceste naprieč životmi, môžeme vidieť dary, skúšky, môžeme ísť do regresu, akáše, do rodinných konštelácii. Môžeme v nich odblokovať to najhlbšie z najhlbšieho a zároveň otvoriť trhlu s pokladom. Je jedno, či tieto zuby máte alebo už nie, niekedy to proste inak nejde ako cez stratu. Nič nie je dobré ani zlé, je to ako to je a treba sa k tomu postaviť tak, aby sme žili slobodný, láskavý a čo možno najviac naplnený život.

Namaste 🙏

Ak potrebujete pomôcť zistiť príčinu svojich vlastných zdravotných problémov, neváhajte sa mi ozvať. Výklad kariet spojený s preliečením je výborným spôsobom ako na tom začať postupne pracovať a jednotlivé vzorce a presvedčenia pomaly rozpúšťať. Nehovoriac o rodinných konšteláciach, ktorými Vás rada tiež prevediem buď na diaľku alebo online. Sú tou najúčinnejšou technikou, s akou som sa dodnes stretla. Verím, že Vám pomôže rovnako ako mne.