OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Pre koho je tento dokument určený?

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti MaNiArt s.r.o., Tokajícka 10, 021 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, IČO: 50 549 707 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a to najmä pravidlá pre získanie, zaznamenávanie, poskytovanie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov objednávateľov a príjemcov služieb prevádzkovateľa (ďalej aj ako „dotknuté osoby“).

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese petra.nemcekova.eu@gmail.com.

2. Ktoré základné pojmy dokument používa?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, napr. príjemca služieb prevádzkovateľa, používateľ webovej stránky prevádzkovateľa.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje – osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Spracúvanie týchto osobných údajov sa zakazuje, okrem výnimiek ustanovených Nariadením GDPR.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi ako je ich získavanie, prehliadanie, uchovávanie, kopírovanie a pod.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Aké práva majú dotknuté osoby?

Prevádzkovateľ kladie dôraz na rešpektovanie Vašich práv. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby Vám tieto informácie boli riadne poskytnuté. Prevádzkovateľ si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa na adrese www.zvedomenie.sk.

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

V prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k údajom

Prevádzkovateľ Vám na žiadosť vydá potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj informácie o účeloch ich spracúvania, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o kategóriách príjemcov, o dobe ich uchovávania, o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás a o ďalších Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. Prevádzkovateľ Vám na žiadosť poskytne bezplatne aj kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie si budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. O výške poplatku Vás budeme vopred informovať.

Právo na opravu

Máte právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. Prevádzkovateľ vykonáva aktualizáciu údajov na Vašu žiadosť, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s Vami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Za určitých podmienok máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to najmä, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; ak namietate oprávnený záujem na spracúvanie údajov zo strany prevádzkovateľa alebo pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti na vymazanie osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo osobné údaje vymazať nemôžeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých podmienok máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich spracúvania; ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak ste namietali oprávnené záujmy prevádzkovateľa, prevádzkovateľ ich spracúvanie obmedzí, až do overenia týchto oprávnených záujmov. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo žiadosti vyhovieť nemôžeme.

Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi prevádzkovateľ vykoná výlučne na Vašu žiadosť a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase, prípadne na plnení zmluvy s prevádzkovateľom a ak sa toto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, ktoré takýto prenos umožňujú.

Právo namietať

Za určitých podmienok máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nebude ďalej spracúvať, pokiaľ v konkrétnom prípade nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody tohto spracúvania.

Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

4. Ako si môžu dotknuté osoby u prevádzkovateľa svoje práva uplatniť?

Svoje práva si môžete uplatniť písomne:

  • poštou na adresu prevádzkovateľa:

MaNiArt s.r.o., Tokajícka 10, 021 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná na stiahnutie nižšie.

Každú žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca.V tejto lehote Vás informujeme o opatreniach, ktoré sme na základe tejto žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade, ak oznámenie obsahuje osobné údaje osobitnej kategórie, oznámenie posielame výlučne poštou do vlastných rúk.

Vaše žiadosti vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:

  • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
  • odmietnuť konať.

5. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel:

5.1 Objednávka výkladu z kariet

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, emailová adresa a fakturačné údaje, ako je obchodné meno, sídlo a IČO u právnickej osoby; meno, priezvisko, fakturačná adresa u fyzickej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy.

5.2 Objednávka astrologického výkladu

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, emailová adresa, dátum, čas a miesto narodenia, prípadne aj dátum, čas a miesto narodenia partnera, fakturačné údaje, ako je obchodné meno, sídlo a IČO u právnickej osoby; meno, priezvisko, fakturačná adresa u fyzickej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy.

5.3 Objednávka konštelácií

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, emailová adresa, dátum, čas a miesto narodenia, prípadne aj dátum, čas a miesto narodenia partnera, fakturačné údaje, ako je obchodné meno, sídlo a IČO u právnickej osoby; meno, priezvisko, fakturačná adresa u fyzickej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy.

5.4 Objednávka liečenia

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, emailová adresa, dátum, čas a miesto narodenia, prípadne aj dátum, čas a miesto narodenia partnera, fakturačné údaje, ako je obchodné meno, sídlo a IČO u právnickej osoby; meno, priezvisko, fakturačná adresa u fyzickej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy.

5.5 Objednávka kurzu védskej astrológie alebo kurzu výkladu kariet

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, emailová adresa a fakturačné údaje, ako je obchodné meno, sídlo a IČO u právnickej osoby; meno, priezvisko, fakturačná adresa u fyzickej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy.

5.6 Spracúvanie citlivých osobných údajov pri poskytovaní služby

v rozsahu: citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví, o náboženskom presvedčení, o sexuálnej orientácii a pod.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas príjemcu služby. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale bez týchto údajov nemôže prevádzkovateľ riadne službu poskytnúť.

5.7 Zmluvné vzťahy s dodávateľmi

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; meno, priezvisko, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa a podpis zamestnancov dodávateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy.

5.8 Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

5.9 Cookies (analytické a štatistické)

v rozsahu: IP adresa, údaje o prehliadaní webovej stránky (dátum, doba, prezerané podstránky, zdroj návštevy)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

5.10 Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

6. Ako, kedy a od koho prevádzkovateľ osobné údaje získava?

Prevádzkovateľ získava osobné údaje:

  • priamo od dotknutej osoby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára;
  • priamo od dotknutej osoby pri poskytovaní služby prevádzkovateľom prostredníctvom emailovej alebo online komunikácie (Skype, WhatsApp);
  • nepriamo od partnera dotknutej osoby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára;
  • nepriamo od poskytovateľov cookies;
  • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

7. Ako dlho prevádzkovateľ osobné údaje uchováva?

Prevádzkovateľ spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Objednávky – 10 rokov

Účtovné doklady – 10 rokov

Objednávkové formuláre – 1 rok

Emailová komunikácia – 1 rok

Skype, WhatsAPP, Zoom komunikácia – neuchováva sa

Cookies – podľa podmienok poskytovateľov

Agenda GDPR – 5 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

8. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ spracúva môžu mať prístup najmä poskytovatelia webovej platformy, hostingu, účtovníctva, online komunikácie a cookies.

9. Ako sú osobné údaje u prevádzkovateľa chránené?

Prevádzkovateľ dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijal primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

Prevádzkovateľ chráni Vaše osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

Prevádzkovateľ raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykoná bezodkladne nápravu.

Prevádzkovateľ ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy Vás o tom informuje a oznámi Vám, aké opatrenia sme prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente prevádzkovateľ informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

10. Aktuálnosť dokumentu

Tento dokument je aktuálny ku dňu 23.12.2021

Vlastníkom dokumentu je prevádzkovateľ a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.