VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti MaNiArt s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľov ako aj Príjemcov služieb poskytovaných Poskytovateľom a stanovujú podmienky, za ktorých Poskytovateľ tieto služby poskytuje. Tieto vzťahy sa spravujú zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

Službou sa na účely týchto VOP rozumie astrologický výklad, výklad kariet, konštelácie alebo liečenie reiki (ďalej len „služba“ alebo „služby“).

Objednávateľom je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý objednáva služby Poskytovateľa.

Príjemcom služby je fyzická osoba, ktorá službu Poskytovateľa využije.

PREDMET  KÚPNEJ  ZMLUVY

Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká zaplatením kúpnej ceny za službu Objednávateľom na základe objednávky vykonanej na webovej stránke www.zvedomenie.sk.

Uzatvorením zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

CENA,  PLATOBNÉ  A DODACIE  PODMIENKY

Cena uvedená pri jednotlivých službách na webovej stránke www.zvedomenie.sk je cena vrátane DPH. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien služieb.

Po poskytnutí služby objednanej prostredníctvom webovej stránky www.zvedomenie.sk vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení faktúru a zašle ju elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom, s čím Objednávateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Objednávateľ môže svoj súhlas so zasielaním faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Úhradou ceny za službu sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA/PRÍJEMCU  SLUŽBY

Objednávateľ/Príjemca služby berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

  1. počas poskytovania služby sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom;
  2. poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne vykonanie objednanej služby.

Objednávateľ sa okamihom objednania služby zaväzuje, že bude postupovať v súlade s VOP, platnými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje uviesť pri objednaní služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny poskytnutých identifikačných údajov Objednávateľa/Príjemcu služby. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej objednávke Objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané služby a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť adekvátnym dokladom.

PRÁVA  A  POVINNOSTI  POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ sa zaväzuje:

  1. poskytovať informácie týkajúce sa objednanej služby;
  2. vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnutú službu.

Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do služieb a týchto VOP. Zmeny podmienok poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovej stránke www.zvedomenie.sk alebo prostredníctvom e-mailu doručeného na známu elektronickú adresu Objednávateľa.

Ak Objednávateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

Objednávateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomne e-mailom na e-mailovú adresu petra.nemcekova.eu@gmail.com vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu Poskytovateľa.

ODMIETNUTIE  POSKYTNUTIA  SLUŽIEB

V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť službu na základe uzatvorenej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený poskytnutie služby odmietnuť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

Pri odmietnutí poskytnutia služby zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene služby, má Objednávateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu služby na úhradu inej služby.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím poskytovania služby od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením na e-mailovú adresu: petra.nemcekova.eu@gmail.com, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie:

  • vo výške 0 % z ceny služby, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy pred dňom začatia poskytovania služby zo strany Poskytovateľa;
  • vo výške 50 % z ceny služby, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote poskytovania služby.

V prípade, že Objednávateľ alebo osoba, v prospech ktorej bola služba objednaná, sa poskytnutia služby v termíne dohodnutom s Poskytovateľom nezúčastní alebo si elektronicky poskytnutú službu neprevezme, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ceny za službu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade poskytovania služieb Poskytovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov.

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa/Príjemcu služby na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie služby, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Objednávateľ je povinný osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak Objednávateľ Poskytovateľovi neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je dostupných na www.zvedomenie.sk

OBMEDZENIE  ZODPOVEDNOSTI  ZA VADY  A ZA  ŠKODY

Poskytovateľ prehlasuje, že:

  1. služby poskytuje bez právnych vád;
  2. zodpovedá Objednávateľovi za umožnenie prístupu ku službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.

REKLAMÁCIE

Reklamácie Príjemcov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovej adrese Poskytovateľa petra.nemcekova.eu@gmail.com.

Príjemca služby má právo reklamovať chybne dodanú službu, a to do 14 (štrnásť) dní odo dňa jej dodania, najmä čitateľnosť, viditeľnosť a audio kvalitu služby zaslanej v elektronickej forme.

Príjemca služby nemá právo reklamovať obsahovú stránku poskytnutých služieb, pokiaľ je služba zo strany Poskytovateľa poskytnutá v súlade s jej popisom zverejneným pri jednotlivej službe na webovej stránke Poskytovateľa www.zvedomenie.sk, ktorý je Objednávateľovi dostupný v čase jej objednania.

ALTERNATÍVNE  RIEŠENIE  SPOROV

Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.

Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .

Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom/Príjemcom služby neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa www.zvedomenie.sk.

Akékoľvek spory sa budú riešiť vecne a pred miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 5.6.2021.